HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11048
ime PREMUŽIĆ, Ante
zvanje
zanimanje     
šumarski ing., nastavnik, viši ministarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11048)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen11. 1. 1889.Kobaš
srednje obr.1909.Slavonska Požega
diplomirao1913.
karijera1913.Otočac
umro30. 11. 1979.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD, planinari

 Kr. veliku gimaziju završio je u Požegi 1909. Šumarstvo je završio 1913. na Šum. akademiji u Zagrebu.
 Šumarsku službu započeo je u tijeku I. svj. rata i do 19.3.1920. radio je kod Otočke imovne općine kao šum. vježbenik, a zatim, kao kotarski šumar na dužnosti taksatora. God. 1920.-21. bio je kotarski šumar upravitelj Šumarije Brodske imovne općine. u Rajevu Selu.
 Godine 1921. imenovan je na Gospodarsko šum. fakultetu u Zagrebu pristavom kod profesorske stolice za gradnju šumskih prometala, a 1923. 25. na tom je fakultetu održavao nastavu iz terenskog crtanja.
 Nakon toga premješten je za višeg savjetnika Odjeljenja za šumarstvo u Ministarstvu šuma i rudnika u Beogradu.
 Dne 25.11.1926. premješten je Direkciji šuma na Sušaku za građevinskog referenta, a od 22.9.1933. do 20.9.1934. obnašao je dužnost direktora Direkcije. U vrijeme rada na Sušaku u Velebitu je projektirao i izveo šumske ceste i planinarskoturističke staze. "Bio je inicijator i realizator niza takovih puteva kao npr. na otocima Krk, Rab, Mljet te na području NP Plitvička jezera i najvećeg puta Velebitske transverzale u dužini od 65 km, koju je Planinarski savez Hrvatske nazvao "Premužićeva staza"", (O. Piškorić, 1980.).
 Osim toga kompleksnije je promatrao i proučavao uvjete života na kraškom području, posebno seljaka, o čemu je napisao rad "Seljačko gospodarstvo na kršu" (1940.).
 God. 1934. bio je šef Građevinskog odsjeka Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu, a 31.7.1935. premješten je Odjeljenju za šumarstvo Banske uprave u Zagrebu, gdje je radio na uređenju bujica (Vrapče, Šestine, Samobor, Požeška dolina, Vinodol i dr.). Na toj dužnosti ostaje do 23.7.1948., kada je premješten u Savezni institut za pošumljavanje i melioraciju krša u Splitu, gdje je 1950. godine umirovljen.
 Bio je poznavalac prilika kraškog područja i zaslužan za razvoj turizma i planinarstva u Hrvatskoj.
 U razdoblju od 1930. do 1940. objavio je veći broj stručnih radova i članaka u Šum. listu, Hrvatskom planinaru, Novom listu, Seljačkoj slozi, Jutarnjem listu i drugim časopisima. Bavio se problematikom kraškog područja, ali je potakao i problem odnosa šume i turizma, (ŠL 1937.).
 Bio je aktivan društveni djelatnik, posebno u Hrv. planinarskom savezu. God. 1934. izabran je za počasnog člana, a poslije rata odlikovan je zlatnim znakom Planinarskog saveza biv. Jugoslavije.
 U Šum. društvu bio je dugogodišnji član, odbornik, a od 1936. do 1940. tajnik. God. 1940. primljen je kao član utemeljitelj HŠD. I nakon rata aktivan je član društva. Godine 1976. društvo mu dodjeljuje Zlatnu medalju i diplomu. Počasni je član Šum. društva Senj.
 Odlikovan je i Ordenom Belog orla V. reda (1939.)

1Ante Premužić, cand. šumarstva, 1913: Ekskurzija slušača zagrebačke šumarske akademije u hrvatsko kraško područje.. Š.L. 8, s.343 PDF
2Ing. A. Premužić, 1936: O komemoraciji na grobu Ing. J. Borošića.. Š.L. 10, s.585 PDF
3Ing. A. Premužić, 1936: Dr. J. Balen: Josip Kozarac, o 30-godišnjici njegove smrti.. Š.L. 11-12, s.695 PDF
4Ing. A. Premužić, 1937: Rješavanje kraškog pitanja na seljačkoj osnovici.. Š.L. 1, s.2 PDF
5Ing. A. Premužić, 1937: Stručna saradnja šumara u radu za unapređenje turizma.. Š.L. 2, s.87 PDF
6Ing. A. Premužić, 1937: Osamdesetgodišnjica počasnog predsjednika Jugosl šum. udruženja Milana Turkovića.. Š.L. 3, s.109 PDF
7Ing. A. Premužić, 1937: Šumarski List 1877.—1937.. Š.L. 12, s.621 PDF
8O nacionalnim parkovima u Savskoj banovini. Zaštita prirode I, Zgb, 1938.
9Ante Premužić, 1939: Novi doktor šumarstva: Ing. M. Anić.. Š.L. 6, s.321 PDF
10SELJAČKO GOSPODARSTVO NA KRŠU; KLUB ABC, DRUŠTVO PROSVJETNIH RADNIKA ZA RJEŠAVANJE KULTURNIH PROBLEMA, ZAGREB 1940. BIB
11Seljačko gospodarstvo na Kršu. Zagreb 1940.
12Ing. A. Premužić, 1940: Naučno putovanje naših šumara po Njemačkoj.. Š.L. 10, s.503 PDF
13Ing. A. Premužić, 1948: Planski uzgoj brnistre na našem primorskom kršu. Š.L. 11, s.364 PDF

nedeterminirano:
14VAŽNIJI RADOVI
15Velik broj originalnih radova i prijevoda iz raznih područja šumarske znanosti i prakse ostao je u rukopisu.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1916., s. 306; 1919., s. 54; 1921., s. 148; 1925., s. 765; 1926., s. 219, 518, 666; 1933., s. 685; 1934., s. 73, 588: 1935., s. 479: 1936., s. 585; 1939., s. 712; 1940., s. 168, 186, 566; 1943., s. 22; 1944., s. 113; 1945., s. 78; 1976., s. 367; 1998., s. 579.
 *** Izvještaj JŠU o radu za 1926/27., te od 1934, do 1940., (Prilog ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS, s. 4, 41, 84, 133, 149.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 67, 146, 182, 195, 201, 226, 243, 263; II, s. 189, 430.
 *** ŠN, s. 103, 203, 383, 496.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoist. Slavonije. VinkovciSlav. Brod 1974., s. 538, 542.
 *** Putevi i ceste ing. Ante Premužića. ŠL 1974., s. 355.
 *** Pov. šum. Hrvat. 1846 1976., Zgb 1976. s. 183, 377, 378, 379, 388, 409,
 Blašković, V.: 90 godina inž. Ante Premužića. Vjesnik, Zagreb, 17.I.1979.
 Piškorić, O.: Ante Premužić, dipl. inž. šum., ŠL 5-6, 1980., s. 287-290, (s bibliografijom).
 *** ŠE 3, 1987., s. 60, 567.
 Piškorić, O.: Dvadeseta godišnjica Velebitskog botaničkog vrta. ŠL 5-6, 1988., s. 278-279.
 *** Šume u Hrvatskoj. Zagreb 1992., s. 197, 242-244.
 Klepac, D.: Šumsko bogatstvo Samobo-ra. ŠL 1-2, 1992., s. 17
 *** ŠIM 1986., s. 119, 159, 178.
 *** HŠD 1846 1996, s. 209, 214, 215, 218, 220, 236, 241, 245, 423.
 Ivančević, V.: Velebitski botanički vrt. Senj 1997., s. 21.
 Muža, Z.: Premužićevom stazom od Zavižana do "Velebnog". LV 6, 1998., s. 51-52.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 124.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PIŠKORIĆ, Oskar: ANTE PREMUŽIĆ, dipl inž. šum., ŠL 5-6/1980, s.287 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM