HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11646
ime ŠPORER, Franjo
zvanje
zanimanje     
šum. nadzornik, utemeljitelj znanstv. šumarstva, osnivač šum. društva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11646)   WEB   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1806.Dubovac /Karlovac/
umro16. 10. 1865.Mehadia /Rumunjska/
web stranicewww.sumari.hr/sporer Potječe iz stare hrvatske obitelji Šporera. Otac Josip bio je trgovac i gradonačelnik. Pučku školu i gimnaziju završio je u Karlovcu, a viši tečaj šumarstva 1829. na Šum. školi u Mariabrunnu (Austrija).
 U Tridentu (Tirol) radio je kao šum. vježbenik i obilazitelj šuma (Waldbereiter). Godine 1831. premješ-ten je u Hrvatsku, gdje radi kao šumar, a zatim kao obilazitelj šuma kod krajiških pukovnija u Križevcima, Otočcu i Vinkovcima. God. 1851. imenovan je povjerenikom za katastralnu procjenu šuma u Osijeku, a od 1852. radio je kao kameralni nadšumar u Fužinama. Zbog domoljubnih nazora, bečko ministarstvo financija premjestilo ga je iz Fužina i Hrvatske za c. kr. šum. protustavnika u Bleiberg (Kranjska). Ustrajnim radom uspio je da bude ponovo imenovan c. kr. nadšumarom i upraviteljem šum. ureda.
 God. 1859., kao nadšumar, dolazi u krajišku službu u Petrinju, ali proglašen je buntovnikom, lišen časti i, odlukom ratnog ministarstva, 1863. premješten u svojstvu potčinjenog činovnika c. kr. financijalnom uredu u Mehadiju (Rumunjska), gdje, razočaran, umire 1865. i gdje je i sahranjen.
 Njegovom smrću Hrvatska je izgubila "jednoga od najodličnijih sinova, prvaka šum. struke i Nestora hrv. šumoznanstva", (Kesterčanek, ŠL 1881.).
 Franjo Šporer, uz D. Kosa i A. Tomića, bio je nosilac svih kretanja na polju šumarstva onoga vremena u Hrvatskoj. Svojim je stručnim djelima postavio temelje znanstvenoga šumarstva. Prve stručne članke o šumarstvu objavljuje u novinama "Croatia" i glasilu Hrv.-slav. gospodarskoga društva "List mesečni". U njima zagovara i osnivanje Narodnog šumarskog zavoda kao kombinaciju šum. stručnog ureda i odgojne ustanove.
 Od 1841. do 1843. objavljuje u Zagrebu prvo naše šumarsko djelo koje obrađuje cjelokupno šumarstvo.
 Konstruirao je dendrometar, a 1849. napisao je "prvi put u materinskom jeziku" "Mali šumarski katekizam", udžbenik za čuvare šuma.
 Posebno je zaslužan što je pri Gospodarskom društvu 1846. osnovan Odsjek za šumarstvo za Hrvatsku i Slavoniju. Isticao se društvenim radom, predsjedao skupštinama, bio je biran za potpredsjednika, a bio je i redaktor društvenih pravila. Sa D. Kosom bio je pokretač društvenoga godišnjaka "Trudovi" (objavljeni 1847., 1851. i 1852. god.), kao preteče Šum. lista. Za vrijeme apsolutizma rad društva utihnuo je 1855. god.
 Za stručni i društveni rad primao je priznanja. Gospodarsko druš- tvo odlikovalo ga je "predsjedničtvom i upravničtvom" Šum. odsjeka, a 1851. izdalo mu je pohvalnu svjedodžbu. Iste godine imenovan je predsjednikom ispitnoga povjerenstva za polaganje šum. državnih ispita. God. 1852. izabran je za dopisnog člana Gospodarskoga društva u Beču, koje mu za izum dendrometra uručuje kolajnu. Primio je i priznanja za zasluge u službi u Vinkovcima i Osijeku.
 Bio je vedre naravi, glazbeno obrazovan i promicatelj narodnih pjesama.

1Ansichten über Industrie, Landeskultur und Merkantil-Verhältnisse... Croatia, Agram 1840., br. 4, s. 13-14, 17-18, 31, 34, 43, 51, 54.
2Ein Wort aus dem Walde und für die Wälder meines theuren Vaterlandes, (Riječi iz šume za šume moje drage domovine). Croatia br. 47, Agram 1840., s. 185-187.
3Forstnatur und Forstwirtschaftslehre. Zagreb, 1841.
4Das Forstwesen oder vollständiges Forstlehrbuch für das Militär - Grenz - Forstpersonale, (Šumarstvo ili cjelokupni udžbenik šumarstva za osoblje Vojne krajine), I-III. Zagreb 1841.-1843., s. 1-563.
5Das Forstwesen in der k. k. österreichischen Militargrenze; gedruckt und zu haben bei Franz Suppau, Agram 1841. BIB
6Beschreibung und Anleitung zur Anwendung eines ganz neuen Taschen - Dendrometers... Karlstadt, 1843., 1-24; Celovec 1858.
7Opis i naputak kako se valja služiti posve jednostavnim dendrometrom. Karlovac, (1843?).
8Osnova pravilah za zavod šumarski. List mesečni, God. II, Zagreb 1843., s. 87-99.
9Predlog poradi utemeljenja narodnog šum. zavoda za Horvatsku i Slavoniju. List mesečni br. 10, Zagreb 1844., s. 154-157.
10Mali šumarski katekizam. List mesečni, god. VIII., Zagreb 1849., s. 2-21; Karlovac 1849., s. 1-45.
11Mali šumarski katekizam. ; tiskom k. p. tiskarne Ivana Nep. Prettnera, Karlovcu 1849. BIB
12Kratka nauka kako valja drvlje saditi. Trudovi, Zagreb 1851., s. 55-70.
13Tafeln zur Bestimmung des KubickInhaltes cylindrischer und Kegelförmiger Baumstämme. Celovec 1858.
14Beschreibung und Anleitung zum Gebrauche des Taschendendrometers; selbst, Klagenfurt 1858. BIB
15Forst und Jagd-Kalender des lustigen Waldteufels aus der k.k. österreichischen Militärgrenze für das Jahr 1865. (Izdana 1865. pod pseudonimom Jochann Wentzely).
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Šporerov džepni dervomer. List mesečni br. 5, Zagreb 1844., s. 65.
 Kesterčanek, F.: Sporers Taschendendrometer. Centralblatt für das gesamte Forstwesen VII, Wien 1881., s 151-154. PDF
 Kesterčanek, F.: Nadšumar Franjo Šporer, utemeljitelj hrvatskoga šumoznanstva. ŠL 1881., s. 210-226.
 Kesterčanek, F.: Prilozi za povijest šuma i šum. gospodarstva kod Hrvata. ŠL 1883., s. 13-24.
 *** Franjo Šporer, pjesnik. ŠL 1886., s. 43.
 Rački, V.: Riedka hrv. knjiga šumarica od god. 1849. ŠL 1895., s. 221-225.
 Ugrenović, A.: Iz istorije našega šumarstva. ŠL 1925., s. 5-16, 63-73, 164-175.
 Ugrenović, A.: Tri šumara starine (Šporer, Tomić, Kos). Pola stoljeća šumarstva. Zagreb 1926., s. 197-114.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 59, 118, 146, 147, 213, 214, 226, 227, 263.
 *** ŠL 1959., s. 134; 1966., s. 461, 465; 1971., s. 334, 335; 1976., s. 331-333, 361, 362, 376, 380; 1986., s. 95, 496; 1997., s. 116, 120, 644.
 *** ŠN, s. 4, 11-13, 46, 54.
 DESPOT, Miroslava: Franjo Ferdinand Šporer zagovornik gospodarskog napretka Hrvatske u vrijeme ilirizma, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vol.3 No.1 Lipanj 1973.
HRČAK
 Piškorić, O.: Šume i šumarstvo u novinstvu Hrvatske. ŠL 1976., s. 87-96, 509-515.
 Piškorić, O.: Godišnjak Trudovi, preteča Šum. lista. ŠL 1976., s. 300-306.
 *** Franjo Šporer, utemeljitelj znan. šumarstva u Hrvatskoj. ŠL 1976., s. 307-319, (pretisak).
 *** PŠH, 1976., s. 7, 342, 345-350.
 *** ŠE 2, 1983., s. 84, 612.
 Piškorić, O.: Pogled u prošlost šumarstva Hrvatske. ŠL 1986., s. 363-376.
 *** ŠE 3, 1987., s. 336, 540.
 Đuričić, I.: Uloga GŠU u Križevcima... Glasnik za šum pokuse 26, Zagreb 1990., s. 137-162.
 *** HŠD 1996., s. 7, 13, 20-22, 24-27, 29, 106, 162, 443.
 Piškorić, O.: Trudovi Odseka šumarskog za Hrvatsku i Slavoniju (1847-1852). ŠL 1997., s. 631-644.
 *** SŠN, sv. 1, ŠF Zagreb 1998., s. 2, 7, 24, 25, 31, 32, 186, 191; sv. 2, s. 36, 39; sv. 3, s. 12.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver: Nadšumar Franjo Šporer, utemeljitelj hrvatskoga šumoznanstva, ŠL 5/1881, s.210 PDF
 ***: Pošast zečeva. — Iz gorskoga kotara. — Umjetno ribogojstvo u Švajcarskoj. — Čudnovat lov. — Molba šumarom i lovcem. — Uzroci račje kuge. — Izkaz lovine gospoštije Vukovarske g. 1884./85. — Vuci u Kranjskoj . . . . 41—42 Knjižtvo: Balkan. — Franjo Šporer pjesnik. — O napredku zoologije u Hrvatskoj za posliednjih 50 godina., ŠL 1/1886, s.42 PDF
 ***: Franjo Šporer, pjesnik (Š.l., 1886), ŠL 5-6/1976, s.278 PDF
 ***: Nadšumar Franjo Šporer, utemeljitelj hrvatskog šumoznanstva (Š.l., 1881), ŠL 7-9/1976, s.307 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM